نحوه پاداش های مسافران به چه صورتی هست؟

ما در راستای تقدیر از مسافرانی که با ما سفر میکنند بازای هر روز سفر یک امتیاز در نظر میگیریم که میتوانند بعد از هر ۵ روز سفر، برای سفر ششم ۱۵درصد تخفیف مشتری نمونه دریافت کنند

سبد خرید