ارامگاه فردوسی، تورهای شرق ایران، روز فردوسی

آرامگاه فردوسی